Loading...
Loading...
หน้าแรก บล็อก หน้า 35

9ประโยชน์ ของการใส่บาตรตอนเช้า ได้บุญกุศลมาก ทำให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้นไป แคล้วคลาดปลอด ภั ย สุขกาย สบายใจ

ประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้า ที่ว่ากันว่ามีมากมายหลายประการด้วยกัน นับว่าบ้านเราเป็นเมืองที่โชคดีที่สุด ที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นสมณะออกเดินบิณฑบาตทุกๆ ย ามเช้า สีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ ที่ได้ยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีอุดมและปฏิภาณอันน่าเลื่อมใสที่สุด ยังคงความงดงามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ 9 ประโยชน์ ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีมากมาย คือ 1 เป็นการรักษ าขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงาม ของเราเอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ 2 เป็นแ บ บอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแ บ บอย่างในการทำความดีสืบต่อไป เพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม ที่ดีงามของเราก็จะ สู ญ ส ล า ยไปในที่สุด 3 เป็นการลดความตระหนักถึงความ...

ใครทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่น ลองจุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ช่วยเปิดทางให้

ลองจุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก แล้วท่อง นะโม 3จบ ตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยว่า… ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป...

แนะนำ ให้ทำก่อนสิ้นปีนี้ ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมชะต า ชีวิตให้ดีขึ้น

การจุดธูปบูชา เสริมด ว งชะต าหรือขอพรสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา ของคนไทยเป็นเวลานาน ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไห ว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควรไห ว้ทุก 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไห ว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไห ว้ดังนี้ วิธีการไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน 1 เทียน...

แ น ะ วิ ธี ทำบุญตามวัน เ กิ ด เสริมสิริมงคลชีวิต โชคดี มีเงินเข้า รั วๆ

คนไทยมีจิตใจงดงาม ชอบทำบุญ เป็นเรื่องที่รับรู้กันโดยทั่วไป ทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ การทำบุญและการสะเดาะเค ราะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างในเรื่องของ ด วงชะตาให้กับตัวคุณเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้พ้นจาก ภั ย อั น ต ร า ย ในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่งเสริมด วงประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาบอ กทุกคนกัน ด วงสำหรับผู้ที่เกิด วันจันทร์ ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วยการแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มอยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือ การบริจาคทาน การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ ไม่มีที่อยู่ สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พ ระโพธิ สั ต...